Klub Seniora „Optymiści”

Osoba do kontaktu:

1. Marian Kobzda – prezes
2. Józef Steciąg – wiceprezes
3. Jolanta Dembna –  wiceprezes

Celem stowarzyszenia jest zmobilizowanie do aktywności osoby starsze. 31 marca 2015 r. uchwalono statut stowarzyszenia „Radwanicki Klub Seniora „Optymiści” oraz zarejestrowano w KRS.

Klub seniora prowadzi cykliczne spotkania towarzyskie dwa razy w miesiącu. Organizują miedzy sobą wycieczki turystyczno – krajoznawcze oraz wyjazdy na imprezy kulturalne i rozrywkowe. „Optymiści” biorą udział w konkursach, występach, odczytach, prelekcjach na tematy interesujące osoby starsze oraz współpracują z organami administracji publicznej oraz ze stowarzyszeniami działającymi w najbliższym środowisku.
Celem stowarzyszenia jest dążenie do zmiany stereotypów dotyczących miejsca i ról społecznych ludzi starszych, rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego, oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku seniorów oraz organizowanie działań sprzyjających zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej.

——————————————————————————————————-

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!