PROGRAM ROZWOJU ŚWIETLIC W GMINIE RADWANICE – „ANIMEK” X-XII 2017

Od października do grudnia 2017 r. Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach dzięki darowiźnie otrzymanej od Fundacji KGHM Polska Miedź oraz przy wsparciu finansowym Gminy Radwanice realizował kolejną edycję programu „ANIMEK”.

Projekt funkcjonował równolegle w 4 sołectwach: Jakubów, Lipin, Kłębanowice i Nowa Kuźnia. Animatorami w świetlicach byli mieszkańcy gminy Radwanice, którzy zostali wyłonieni na podstawie ogłoszonego naboru i spełnili szereg kryteriów.

Głównym celem projektu była aktywizacja mieszkańców środowiska wiejskiego w różnym wieku oraz reaktywacja świetlic wiejskich jako instytucji. Nadrzędnym zadaniem projektu było wyrównywanie szans edukacji kulturalnej, propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promowanie integracji (zacieśnianie więzów rówieśniczych i międzykulturowych).

Realizacja programu przyczyniła się do poprawy oraz wzrostu aktywności mieszkańców wsi. Zajęcia prowadzone przez animatorów pobudzały kreatywność, rozwijały zdolności manualne i pasje, a przede wszystkim uczyły i sprawiały dzieciom i młodzieży wiele radości. Dorośli również bardzo chętnie korzystali z zaproponowanych dla nich spotkań, odrywając się od problemów dnia codziennego. Program cieszył się dużym powodzeniem i aktywnym udziałem społeczności lokalnej w różnym wieku. Warto dodać, że kreatywne zajęcia i aktywność wpłynęły pozytywnie na rozwój i samopoczucie uczestników, ale również realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości życia oraz integrację mieszkańców wsi.

W ramach programu „Animek”, cyklicznie, zazwyczaj raz w tygodniu, w każdej świetlicy biorącej udział w programie, odbywały się zajęcia artystyczno-edukacyjne dla dzieci oraz ciekawe inicjatywy skierowane do osób dorosłych. Z zajęć i warsztatów korzystali mieszkańcy Gminy Radwanice, w szczególności 4 sołectw: Jakubów, Lipin, Kłębanowice i Nowa Kuźnia. Dzieci i młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w zajęciach.

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!