Dom Kultury+ „Inicjatywy lokalne 2014”

Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach przez ponad pół roku uczestniczył w programie Narodowego Centrum Kultury – „DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE 2014”. Głównym celem programu było inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

Pierwszy część zadania „Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Radwanice” zakładała przeprowadzenie, opracowanie i upublicznienie diagnozy społecznej zorientowanej na potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Radwanice, zważając na samodzielne działania mieszkańców i posiadane zasoby. Równolegle zrealizowany został projekt fotograficzny „Coolturalni”, przedstawiający portret społeczności lokalnej, który zakończył się wystawą.  GOK od czerwca przeprowadził 10 spotkań warsztatowych (2x Radwanice, Sieroszowice, Buczyna, Jakubów, Przesieczna, Drożyna, Lipin, Nowa Kuźnia) z mieszkańcami Gminy Radwanice, na których uczestnicy opowiedzieli o swoich potrzebach kulturalnych i wypracowywali z animatorem swoje pomysły uwzględniając m.in. potencjał danej miejscowości, tradycje mieszkańców czy stopień zaangażowania społeczności lokalnej. Podsumowaniem spotkań, ankiet i bezpośrednich rozmów była diagnoza potrzeb kulturalnych, która została upubliczniona na stronie GOKu. W między czasie ogłoszony został konkurs „Inicjatywy lokalne” wraz z materiałami obrazującymi zasady wyboru od 3 do 7 inicjatyw kulturalnych oraz regulamin konkursu. Kolejny etap zakładał wybór wydarzeń kulturalnych i omówienie ich z pomysłodawcami w siedzibie GOKu.

Druga część zadania: projekt „Inicjatywy lokalne 2014 w Gminie Radwanice” polegał na realizacji 6 wybranych inicjatyw kulturalnych, które zostały zgłoszone w I części zadania przez mieszkańców do wspólnej realizacji z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Radwanicach. Zrealizowaliśmy wspólnie „Dzień z Lipą” w Lipinie (pomysłodawca: Małgorzata Kulig), „Buczyńska Integracja Międzykulturowa” w Buczynie (Paulina Bilińska), „Nowoczesne wariacje artystyczne” w Sieroszowicach (Barbara Szymczak), „Śmignij Migiem – warsztaty języka migowego” w Radwanicach (Katarzyna Stefan), „Smaki Gminy Radwanice” w Łagoszowie Wielkim i Radwanicach (Barbara Kula, Izabela Jokiel, Wioletta Rzepka) oraz „Lipin dawniej Lipin Dziś” w Lipinie (Magdalena Biernat – Dąbrowska, Bożena Jakóbczyk Marzena Wyrwa, Katarzyna Łaszewska) . Wszystkie wybrane pomysły realizowane były od 1.09.2014 r. do 16.11.2014 r.

Plakaty:

Spotkania z mieszkańcami Gminy Radwanice (diagnoza):

Diagnoza do pobrania TUTAJ

Wystawa fotograficzna pt. „Coolturalnii”:

Animacja poklatkowa z wernisażu: https://youtu.be/u9sxZdPNTKo

Plakaty inicjatyw lokalnych:

Inicjatywa: „Lipin dawniej – Lipin dziś”

Pomysłodawcy: Magdalena Biernat – Dąbrowska, Bożena Jakóbczyk Marzena Wyrwa, Katarzyna Łaszewska

Publikacja Lipin dawniej – Lipin Dziś do pobrania TUTAJ

Inicjatywa: „Śmignij Migiem – warsztaty języka migowego”

Pomysłodawca: Katarzyna Stefan

Inicjatywa: „Buczyńska Integracja Międzykulturowa”

Pomysłodawca: Paulina Bilińska

Inicjatywa: Nowoczesne Wariacje Artystyczne

Pomysłodawca: Barbara Szymczak

Inicjatywa: Smaki Gminy Radwanice

Pomysłodawca: Barbara Kula, Wioletta Rzepka i Izabela Jokiel z Grupy Odnowy Wsi w Radwanicach

Inicjatywa: Dzień z Lipą

Pomysłodawca: Małgorzata Kulig

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!