„KONWERSJA CYFROWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W RADWANICACH”

„Konwersja cyfrowa Gminnego Ośrodka Kultury w Radwanicach”, to zadanie w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i audio-video tworzącego profesjonalne Studio Nagrań, w tym zewnętrznego mobilnego ekranu LED. Integralną częścią projektu będzie udział kadry GOK oraz zaproszonych przedstawicieli lokalnych organizacji zajmujących się animacją społeczną, w cyklu szkoleń doskonalących umiejętności tworzenia, inicjowania
i realizacji oferty edukacji kulturalnej w świecie Internetu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Ważną częścią zadania będzie dostosowanie witryny GOK do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, co ułatwi tej grupie odbiorców aktywność w życiu kulturalnym Gminy Radwanice. Wszystkie wymienione powyżej działania przyczynią się do wzmocnienia kompetencji cyfrowych pracowników i uczestników projektu oraz pozwolą na stworzenie nowej jakości programowej domu kultury, przystosowanej do znoszenia i przeciwdziałania
w przyszłości zagrożeniom zwłaszcza związanym z pandemią COVID-19.

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Celem programu jest:

  • wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej;
  •  doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

Informujemy, że udział w wydarzeniach i warsztatach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację wizerunku poprzez fotorelację na potrzeby informacyjno-promocyjne. Zgoda na upowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak: udostępnienie na stronie internetowej GOK Radwanice i fanpage’u GOK Radwanice, zamieszczanie na materiałach promocyjnych, informacyjnych, broszurach.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych       

Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach ul. Szkolna 5a.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): gok@radwanice.pl

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celem promocji działań GOK Radwanice oraz Gminy Radwanice

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dziękujemy!